Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)

Prop. 70 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang