Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)

Dette dokument

  • Innst. 300 L (2018–2019)
  • Kildedok: Prop. 70 L (2018–2019)
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 8
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 28. mai 2019

Helge Orten

Nils Aage Jegstad

leder

ordfører