Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Prop. 97 L (2018-2019), Innst. 338 L (2018-2019), Lovvedtak 91 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 338 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). Det er også vedtatt endringer i Statens pensjonsfondloven, folketrygdfondloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2019