Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Prop. 75 L (2018-2019), Innst. 278 L (2018-2019), Lovvedtak 71 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.05.2019 Innst. 278 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover. Lovendringene består i stor grad av opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019