Endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter - punktbevæpning)

Prop. 70 L (2017-2018), Innst. 341 L (2017-2018), Lovvedtak 79 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 341 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i politiloven og politiregisterloven. Endringen i politiregisterloven innebærer at det gis adgang til å fastsette bestemmelser om tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, såkalt punktbevæpning. Dette endrer ikke prinsippet om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet. Endringene i politiregisterloven gjøres for å sikre samsvar mellom loven og personvernforordningen. Et forslag om å be regjeringen årlig og på egnet måte holde Stortinget orientert om omfanget av politiets punktbevæpning, ble også vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2018