Representantforslag om provenynøytral omlegging av finansskatten der forhøgd arbeidsgivaravgift vert fjerna

Dokument 8:190 S (2017-2018), Innst. 365 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingrid Heggø, Kari Elisabeth Kaski, Kjell Ingolf Ropstad, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (A), (Sp), (SV), (KrF) Innstilling avgitt 31.05.2018 Innst. 365 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti om en provenynøytral omlegging av finansskatten der økt arbeidsgiveravgift fjernes. Forslaget ble enstemmig vedtatt med den endring at regjeringen ble bedt om å komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. I tillegg ble regjeringen senest i statsbudsjettet for 2019 bedt om å vurdere om utvidet grunnlag for merverdiavgift på finansielle tjenester og avgift på margininntekter er en modell det fortsatt bør jobbes med å innføre eller ikke, og å gi en vurdering av forslaget om økt selskapsskatt innbetalt i terminer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018