Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim - Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag

Prop. 81 S (2017-2018), Innst. 298 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 298 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om finansiering og utbygging av E6 nord for Trondheim, på strekningen Ranheim-Åsen. Prosjektet skal bygges ut i regi av Nye Veier AS. Prosjektet omfatter utbygging av 4,2 mil firefelts veg med fartsgrense 110 km/t. Stortinget har vedtatt at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen, etter vilkårene i proposisjonen. Videre har Stortinget gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen. Denne fullmakten kan Samferdselsdepartementet delegere til Vegdirektoratet og Nye Veier AS.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2018