Endringar i eigarseksjonslova m.m. (tilpassing til ny organisering av eigedomsoppmålinga)

Prop. 33 L (2017-2018)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang