Endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang)

Prop. 35 L (2017-2018), Innst. 183 L (2017-2018), Lovvedtak 47 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.03.2018 Innst. 183 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i legemiddelloven på to områder: Lovens hjemler for innkreving av gebyr og avgifter - der det enstemmig er vedtatt språklige tilpasninger, noe omstrukturerering i loven og oppheving av hjemler som ikke beyttes. Hjemlene vil etter dette være i tråd med Finansdepartementets rundskriv R-112/15 Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er det også vedtatt en begrensning i adgangen til å klage over vedtak om forhåndsgodkjent refusjon av legemidler. Klageadgangen begrenses etter dette til rettsanvendelsen og saksbehandlingen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget: 10.04.2018