Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)

Prop. 27 L (2017-2018)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak kommunal-forvaltning@stortinget.no innen 6. februar 2018.

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang