Endringer i vegtrafikkloven (alkolås)

Prop. 31 L (2017-2018)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang