Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden i Oppland

Prop. 171 S (2016-2017), Innst. 35 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2017 Innst. 35 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om finansiering av utbedringstiltak på to strekninger på fylkesvei 33 i Oppland. Prosjektet er kostnadsberegnet til 265 mill. 2016-koner. Målet med utbyggingen er å oppnå en bedre standard med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og trafikkavvikling. Prosjektet finansieres med bompenger og fylkeskommunale midler. Gjennom vedtaket har Stortinget gitt sitt samtykke til at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering a utbyggingen på fv. 33. Videre har Stortinget gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2017