Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

Prop. 168 L (2016-2017), Innst. 58 L (2017-2018), Lovvedtak 13 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 58 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven med sikte på forenklinger i foreldrepengeordningen. Dette primært fordi en omfattende modernisering av IKT-systemene i Arbeids- og velferdsetaten forutsetter forenklinger og tilpasninger i regelverket. Endringene antas også å gjøre foreldrepengeordningen enklere å forholde seg til for brukerne av den. Selv om svært få antas å komme dårligere ut med de vedtatte endringene, har Stortinget enstemmig bedt regjeringen om å få en orientering om negative virkninger av forenklingene i forelderepengeordningen i løpet av en to-årsperiode fra ikrafttredelsen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2017