Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)

Prop. 160 L (2016-2017), Innst. 46 L (2017-2018), Lovvedtak 5 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2017 Innst. 46 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer (forenklinger) i regnskapsloven mv. Begrenset regnskapsplikt for små foretak og at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning ble vedtatt mot stemmene fra SV, MDG og Rødt. Krav til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap ble ikke videreført i selskapslovgivningen mot stemmen fra Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2017