Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler)

Prop. 1 S Tillegg 3 (2016-2017), kap. 228, Innst. 12 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2016 Innst. 12 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Lørdag 17. desember 2016 vedtok Stortinget statsbudsjettet 2017 for kirke-, utdanning og forskning. Bevilgningsvedtaket ble fremmet og vedtatt av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i tråd med budsjettavtalen av 3. desember 2016, med enkelte omdisponeringer. Av de verbale forslagene utenom vedtatt netto utgiftsramme ble forslag vedrørende leirskole, om yrkesretting av fellesfag og om Open Access i norske fagtidsskrifter enstemmig vedtatt. Forslag om et nasjonalt senter for innovasjon i utdanningssystemet og om Nordområdesenteret fikk også flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2016