Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner)

Prop. 112 L (2014-2015), Innst. 347 L (2014-2015), Lovvedtak 91 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 347 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven om avhør av barn og andre særlig sårbare grupper. Formålet med endringene er å styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi disse et langt bedre vern mot vold og seksuelle overgrep, uten at det skal svekke siktedes rettssikkerhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015