Endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)

Prop. 43 L (2014-2015), Innst. 189 L (2014-2015), Lovvedtak 49 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2015 Innst. 189 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endring i straffeprosessloven § 222a første ledd. Formålet med endringen er å tydeliggjøre i lovteksten at besøksforbud kan nedlegges til beskyttelse ikke bare for bestemte personer, men også en nærmere avgrenset krets av personer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.03.2015