Brev fra Statsministerens kontor vedrørende forslag til kostnadsfordelingsmodell mellom ekomtilbyderne og staten, datert 11. april 2014

Innst. 280 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V), (SV), (KrF), (Sp) og (MDG)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 280 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Trine Skei Grande, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum og Rasmus Hansson der regjeringen bes stanse implementering av datalagringsdirektivet i Norge. Forslaget hadde sin bakgrunn i EU-domstolens avgjørelse der direktivet ble kjent ugyldig. Stortinget tok ikke stilling til forslaget med bakgrunn i at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken på en egnet måte. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014