Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Prop. 41 L (2013-2014), Innst. 166 L (2013-2014), Lovvedtak 56 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.04.2014 Innst. 166 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.06.2014