Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv.

Prop. 188 L (2012-2013), Innst. 116 L (2013-2014), Lovvedtak 43 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.02.2014 Innst. 116 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til nye regler om nemndbehandling av tvister mellom finansforetak og deres kunder, endringer i eiendomsmeglingslovens regler om oppgjør av eiendomshandler, endringer av reglene om taushetsplikt i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven, samt endringer i verdipapirregisterloven som innebærer at det for forskningsformål åpnes opp for å gi innsyn i opplysninger i verdipapirregistre underlagt lovpålagt taushetsplikt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 25.03.2014