Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon)

Prop. 147 L (2012-2013), Innst. 445 L (2012-2013), Lovvedtak 105 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 445 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven om behandling og beskyttelse av informasjon. Endringene innebærer utvidet adgang til å nekte innsyn i straffesaksdokumenter for å styrke vernet om kilder og informanter samt utvidet adgang til å bruke som bevis overskuddsinformasjon fra kommunikajsonskontroll og romavlytting.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2013