Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven

Prop. 12 L (2012-2013), Innst. 186 L (2012-2013), Lovvedtak 38 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 186 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i sjøloven og luftfartsloven. Endringene er en følge av gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010 og gjelder ansvarsforsikring for skip og krav til forsikring for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 05.03.2013