Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser

Dokument 3:17 (2011-2012), Innst. 102 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2012 Innst. 102 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og enstemmig bifalt innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser. Etter Riksrevisjonens oppfatning er det viktig at Landbruks- og matdepartementet i større grad gjør skogeier kjent med virkemiddelapparatet for skogbruket og de rettigheter og plikter som følger av dette. En enstemmig komité ber departementet om å øke innsatsen i sitt informasjonsarbeid slik at skogeierne blir bedre kjent med eksisterende virkemidler og sitt ansvar på miljøområdet. Komiteen understreker viktigheten av at uklarheter i regelverket fjernes. Videre understreker komiteen betydningen av bedre samordning mellom Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Komiteen legger til grunn at landbruks- og matministeren informerer Stortinget om nye infrastrukturtiltak i skogbruket på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.01.2013