Utlendingsforvaltningens adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer mv.

Prop. 95 L (2011-2012), Innst. 359 L (2011-2012), Lovvedtak 75 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 359 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven §§ 84, 85 og 86, samt vedtatt en ny § 84 a. Endringene innebærer blant annet at utlendingsmyndighetene gis en adgang til å innhente opplysninger om søkeren eller andre som omfattes av loven, direkte fra andre offentlige organer - uten å gå veien om søkeren eller andre privatpersoner opplysningen gjelder. Videre kan utlendingsmyndighetene behandle og gjenbruke personopplysninger, herunder sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8, i forbindelse med saker om retur.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2012