Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)

Prop. 46 L (2011-2012), Innst. 176 L (2011-2012), Lovvedtak 47 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2012 Innst. 176 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven som innebærer et utvidet straffansvar for internasjonal barnebortføring. Utvidelsen medfører at det på visse vilkår blir ulovlig å bortføre barnet til utlandet også for den barnet bor fast hos. Påtalereglene blir også endret slik at påtale kan reises dersom allmenne hensyn tilsier det.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 27.03.2012