Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

Prop. 105 L (2010-2011), Innst. 385 L (2010-2011), Lovvedtak 58 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 385 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven m.v. Endringene innebærer at det innføres en plikt for politiet eller påtalemyndigheten til å etterforske når barn dør plutselig og uventet, uten hensyn til om det foreligger mistanke om straffbart forhold. I tillegg er det gjort endringer i straffeloven som innebærer at straffebudet mot vold i nære relasjoner uttrykkelig omfatter vold mot nåværende eller tidligere samboere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2011