Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Meld. St. 22 (2010-2011), Innst. 145 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 19.12.2011 Innst. 145 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har sluttet seg til forslagene i stortingsmeldingen "Motivasjon, mestring og muligheter" om ungdomstrinnet i grunnskolen. Undervisningen skal bli mer praktisk rettet og variert. Et eget program skal utvikle god klasseledelse.Valgfag med tverrfaglige tema blir innført, med start på 8. trinn høsten 2012. En 5-årig strategi skal sikre gjennomføringen av tiltakene.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 19.12.2011

  Behandlet i Stortinget: 09.01.2012