Lov om fornybar energiproduksjon til havs

Prop. 8 L (2009-2010), Innst. 176 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 107 (2008-2009), Lovvedtak 41 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.03.2010 Innst. 176 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt Regjeringens forslag til lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) - med tilslutning fra alle partiene. Det ble fremsatt et forslag om at konsesjonsperioden for vindkraft til havs skulle være 50 år - og ikke 30 år, som Regjeringen foreslår. Forslaget fikk imidlertid kun støtte fra medlemmer av Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.03.2010