Forvaltning av barnehagetjenestene

Dokument 3:13 (2008-2009), Innst. 72 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 72 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om styring og forvaltning av barnehagetjenestene. I rapporten kommer det frem at målet om høy kvalitet er rimelig ivaretatt sett i forhold til den omfattende utbyggingen som har funnet sted. Riksrevisjonen påpeker imidlertid at kontroll- og tilsynsvirksomheten; både fylkesmennes tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet og kommunenes tilsyn med den enkelte barnehage, bør være hyppigere. Komiteinnstillingen er enstemmig og påpeker bl.a. at det er viktig at barnehagene har tilfredsstillende pedagogisk bemanning. Komiteen understreker at Kunnskapsdepartementet har et overdordnet ansvar for at finansieringssystemet er mest mulig oversiktlig og forutsigbart.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2009