Grunnlovsforslag om innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg

Dokument nr. 12:6 (2007-2008), Innst. 253 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2010 Innst. 253 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Heikki Holmås, Åse Elvik, Inga Marte Thorkildsen og Odd Einar Dørum om innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg. Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre fremmet i innstillingen forslag om å be regjeringen trappe opp antall kommuner som inngår i prøveordningen med stemmerett for 16-åringer i de påfølgende valgene, og inkludere stortingsvalgene i ordningen, fra og med stortingsvalget 2013. Forslagene om innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg og om å be regjeringen utvide prøveordningen med stemmerett for 16-åringer ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2010