Løse forslag til saken

Meld. St. 28 (2019-2020), Innst. 101 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 34 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke bygges nye vindkraftanlegg på land.

Forslag nr. 35 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen snarest, og innen 01.01.2021, sette i gang en uavhengig gransking av alle konfliktfylte vindkraftanlegg på land, både ferdig bygde og de som er under utbygging, for å se om regelverket, inkludert forskrift om konsekvensutredning og EU-regelverket om konsekvensutredning, er fulgt.

Forslag nr. 36 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen endre regelverket slik at kommunene og lokalbefolkningen får ha reell vetorett mot utbygging, gjennom bindende folkeavstemninger og kommunestyrevedtak.

Forslag nr. 37 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen prioritere oppgradering av eksisterende vannkraftverk, sørge for energieffektivisering i bygg og ikke øke eksportkapasiteten av kraft til utlandet.

Forslag nr. 38 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen gjennomgå alle pågående vindkraft-prosjekter og vurdere handlingsrommet for å stramme inn etter det nye konsesjonssystemet.

Forslag nr. 39 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sørge for at alle pågående vindkraftprosjekter som har konsekvensutredninger eldre enn fem år, utarbeider nye konsekvensutredninger.

Forslag nr. 40 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen gjennomgå bruken av statlig arealplan i kraftkonsesjonssaker, foreslå innstramminger i praksis dersom den ikke er i tråd med lovverket, og komme tilbake til Stortinget med forslag.

Forslag nr. 41 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke gis konsesjoner til vindkraftutbygginger der reindriftas behov for blant annet beiteareal, flyttleier og kalvingsplasser ikke møtes av utbygger i konsesjonsprosessen. Det skal ikke gis konsesjoner med vilkår om at det skal komme avklaringer med reindrift i etterkant.

Forslag nr. 42 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sørge for at Miljødirektoratet eller annen offentlig instans med naturkartleggingskompetanse gjennomfører naturkartleggingen som skal gjøres som en del av konsekvensutredningene for vindkraftanlegg, og lage et regelverk som gjør at utbygger tar kostnaden for kartleggingen.

Forslag nr. 43 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sørge for nødvendige regelendringer som gjør at Miljødirektoratet blir en aktiv del av arbeidet med å vurdere konsekvensutredningene, og komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer dette.

Forslag nr. 44 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke bygges ut vindkraft i store sammenhengende naturområder med urørt preg.

Forslag nr. 45 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke bygges ut vindkraft i nasjonalt og regionalt viktige friluftsområder.

Forslag nr. 46 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke bygges ut vindkraft i landskap av nasjonal og vesentlig regional interesse.

Forslag nr. 47 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke bygges ut vindkraft i områder i randsonen til verneområder.

Forslag nr. 48 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen gjennomgå praksisen med private støyavtaler i forbindelse med vindkraftutbygginger, og vurdere å forby slike avtaler.

Tilhører sak