Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

Forslag nr. 17 fra Hansen, Svein Roald på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at skattefrihet for naturalytelser som man beholder som pensjonister, som f.eks. frikort fra tog- og busselskaper kan gjeninnføres.

Forslag nr. 18 fra Vedum, Trygve Slagsvold på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 komme tilbake med en vurdering av avgiftsbelastningen for bedrifter med kvotepliktige utslipp som ilegges redusert sats for CO2-avgift for naturgass og mulige tiltak for bedring av deres rammevilkår.

Forslag nr. 19 fra Vedum, Trygve Slagsvold på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 komme tilbake med en vurdering av avgiftsbelastningen for ikke-kvotepliktig industri med effektbehov under 20 MW og mulige tiltak for bedring av deres rammevilkår.

Forslag nr. 20 fra Vedum, Trygve Slagsvold på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen videreføre tidligere praksis med skattefrihet for naturalytelser man har hatt som pensjonist eller familie til tidligere ansatt.

Tilhører sak