Løse forslag til saken

Prop. 1 S Tillegg 4 (2016-2017), Innst. 2 S (2016-2017)

Forslag nr. 86 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Løst forslag fra Miljøpartiet De Grønne
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 87 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utrede organiseringen av en Miljøfunn-ordning etter modell av SkatteFUNN-ordningen.

Forslag nr. 88 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen om å innføre påbud om utskilling av matavfall i landets kommuner.

Forslag nr. 89 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas mandat et mål om fullelektrifisering av dagens fiskemerder innen 2023.

Forslag nr. 90 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas mandat et mål om utrulling av landstrøm i de 20 havnene med størst utslipp, i 9 hurtigruteanløpshavner og i sårbare fjorder med mye cruisetrafikk innen 2023.

Forslag nr. 91 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdrettsnæringen som gir anslått provenyeffekt på 900 mill. kroner.

Forslag nr. 92 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen, fra budsjettåret 2018, i stedet for å innføre en skatt på arbeid i finansnæringen, fremme forslag om å øke skattesatsen på overskudd i finansiell sektor fra 25 pst. til 28,5 pst. for å oppnå samme påløpte proveny fra finansskatten som i regjeringens forslag.

Forslag nr. 93 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre et skattefradrag i inntektsskatten for investeringer i bedrifter etter modell fra den engelske ordningen Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS). Stortinget ber regjeringen utforme en fradragsordning etter denne modellen ut i fra en forutsetning av at den skal ha en helårseffekt på om lag 1,2 mrd. kroner.

Forslag nr. 94 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for gradvis nedtrapping av dagens oljevirksomhet. Nedtrappingstakten må koordineres med en forutsetning om å nå klimaforliket i 2020 og over 40 pst. reduksjon i de totale norske utslippene i 2030.

Forslag nr. 95 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et CO2-fond for næringslivets veitransport.

Forslag nr. 96 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen videreføre regnskap for livskvalitet i henhold til Helsedirektoratets rapport fra juni 2016, med oppstart i 2017.

Forslag nr. 97 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utsette gjennomføringen av et nytt inntektssystem for kommunene og utrede og fremme et forslag til nytt inntektssystem for kommunene og regionalpolitiske virkemidler som skal legge til grunn at kommuner, regioner og fylker skal fremme en mer miljøvennlig, mer klimavennlig og mer omstillingsvennlig kommunalpolitikk. Det skal også utvikles et indikatorsett for grønn omstilling i norske kommuner som en del av et nytt inntektssystem.

Forslag nr. 98 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen endre Investinor AS sitt mandat slik at de har anledning til å gå inn i tidligere vekst-fase og ta inntil 75 pst. av samlet investering.

Forslag nr. 99 fra Flåtten, Svein på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet


Løst forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 100 fra Syversen, Hans Olav på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre


Løst forslag nr. 100 fra Hans Olav Syversen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 101 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fase ut fossil oppvarming i alle statlige bygg, inklusive forsvarsbygg, innen 2018 og om nødvendig komme tilbake til Stortinget med konkret forslag så raskt som mulig.

Forslag nr. 102 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge om erstatningsordningen for tap av sau i utmark, slik at den gir bedre økonomiske insentiver til å vokte om egne beitedyr.

Forslag nr. 103 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget samtykker til at regjeringen får fullmakt til å gi økonomisk tilsagn til videre planlegging av CCS-prosjektene utover gitte bevilgninger.

Forslag nr. 104 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sette i gang en norsk offentlig utredning av petroleumsskattesystemet og hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C må ha på innretningen av norsk petroleums- og petroleumsskattepolitikk.

Forslag nr. 105 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen slutte Norge til EUs miljøprogram LIFE med virkning fra budsjettåret 2018.

Forslag nr. 106 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen beholde tilskuddet til miljøorganisasjonene hos Klima- og miljødepartementet, og ikke legge ordningen til Miljødirektoratet.

Forslag nr. 107 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre godstransportørene på jernbanen full kompensasjon for kjørevegsavgift, også i rushtid, og om nødvendig komme tilbake med bevilgningsendringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017.

Forslag nr. 108 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at det stilles krav om nullutslippsteknologi ved alle nye fergeanbud og kjøp av riksvegfergetjenester fra 1. januar 2017.

Forslag nr. 109 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fase ut alle skattefordeler og subsidier rettet mot petroleumsindustrien.

Forslag nr. 110 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjettet 2017 innføre en klimabelønningsordning der avgiftene på fossilt drivstoff økes og inntektene deles ut igjen til befolkningen.

Forslag nr. 111 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen følge markedet for biodrivstoff tett, og fremme forslag om å heve omsetningskravet ytterligere dersom tilgangen i markedet, grundige vurderinger av bærekraft og kostnadene tilsier det.

Forslag nr. 112 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sikre at statsbudsjettet i 2018 bidrar til å redusere den norske økonomiens samlede belastning på Norges og verdens natur og ressursgrunnlag. Det skal utvikles et system for planlegging, utredning, rapportering og styring med målsetting om at den norske økonomien skal være innenfor naturens tålegrenser.

Forslag nr. 113 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for 2017, med de nødvendige bevilgninger og fullmakter for å kunne sikre rask videre framdrift for alle de 3 CCS-prosjektene som utredes. (Yara, Brevik og Klemetsrud).

Forslag nr. 114 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sikre realisering av minst ett CCS-anlegg for å bidra til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020.

Forslag nr. 115 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen om å innføre lik CO2-avgift på 500 kroner i ikke-kvotepliktig sektor i 2017.

Forslag nr. 116 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen igangsette en prosess med berørte næringsorganisasjoner om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond. Det legges til grunn at fondet sikres tilstrekkelige inntekter gjennom en opptrapping av CO2-avgiften for berørte næringer og at finansieringen er på plass innen 2017. Det er et mål at fondet skal bidra til å kutte klimagassutslippene med 1 millioner tonn CO2-ekv årlig innen 2020 og 2,7 millioner tonn CO2-ekv årlig innen 2030. Regjeringen rapporterer om prosess, innretning og mulig tidsløp for etablering av et slikt fond i revidert nasjonalbudsjett 2017.

Forslag nr. 117 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 innføre E10 som en bransjestandard for bensin. Regjeringen bes komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2017 med en konkret plan for arbeidet.

Forslag nr. 118 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utrede satellittbasert veiprising for tungtransport. Utredningen skal også inneholde en vurdering av hvordan et slikt system vil slå ut for nullutslippsbiler og overgang til biodrivstoff. Regjeringen bes komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2017 med en konkret plan for arbeidet.

Forslag nr. 119 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 presentere en strategi for kommersiell utvikling av flytende vindmøller, som kan bidra til lønnsom elektrifisering av norsk sokkel.

Forslag nr. 120 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2017, legge frem forslag til endring i engangsavgiften som innebærer at ladbare hybrider med lang elektrisk rekkevidde kommer bedre ut enn biler med kort elektrisk rekkevidde.

Forslag nr. 121 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om fritak for omregistreringsavgift for elbiler med virkning fra 1. juli 2017. Regjeringen notifiserer om nødvendig et slikt fritak til ESA så snart som mulig.

Forslag nr. 122 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i Perspektivmeldingen drøfte hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C kan ha på innretningen av norsk petroleumspolitikk og skissere en nærings- og petroleumspolitikk i tråd med disse konsekvensene og den norske klimaloven.

Forslag nr. 123 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser innen transportsektoren. Med utgangspunkt i erfaringer fra igangsatte pilotprosjekter, skal regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med et konkret mål for overgang til fossilfri anleggsdrift senest i revidert nasjonalbudsjett 2017.

Forslag nr. 124 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forbud mot nydyrking, drenering og ødeleggelse av myr senest før påske 2017.

Forslag nr. 125 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen snarest legge frem en klimalov der det skal settes et mål for lavutslippssamfunnet i 2050 om at klimagassutslippene i Norge skal reduseres i størrelsesorden 80-95 pst. fra 1990-nivå. Loven skal etablere et system for fastsettelse og oppfølging av konkrete utslippsmål for hver stortingsperiode, i tråd med målsetningene for 2020, 2030 og 2050, og disse skal vedtas rullerende 12 år frem i tid for å skape forutsigbarhet. Karbonbudsjettene skal i sum gi en realistisk utslippsbane mot de lovfestede klimamålene. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. Det skal lovfestes en fireårsmekanisme, som innebærer at regjeringen, for å fremme omstillingen til et lavutslippssamfunn, skal legge fram for Stortinget fornyede klimamål som delmål fram til 2020, 2030 og 2050. Fra 2017 og med 4 års intervaller, skal regjeringen gjøre opp status og legge fram nytt klimamål fortrinnsvis tolv år fram i tid. I 2017 og hvert fjerde år skal det legges frem en stortingsmelding om klima som inneholder en handlingsplan for den kommende stortingsperioden. Stortinget skal vedta sektorvise utslippsmål for kommende stortingsperiode som en del av handlingsplanen med utslippsbaner og tiltak i de ulike sektorer i neste fireårsperiode som fører til at nasjonale utslippsmål ikke overgår utslippstaket som er blitt tildelt i karbonbudsjettet. Handlingsplanene skal ha et særlig fokus på nasjonale virkemidler som bidrar til omstilling, styrket konkurransekraft og utslippskutt for alle sektorer. Klimamål skal legge til grunn beste oppdaterte vitenskapelige kunnskap på fastsettelsestidspunktet, være tallfestede, målbare, rapporterbare og verifiserbare, innebære en progresjon fra forrige mål, og fremme gradvis omstilling fram mot 2020, 2030 og 2050. Klimamål skal fastsettes konsistent med Norges bidrag under FNs Klimakonvensjon og eventuell felles gjennomføring med EU. Det skal også lovfestes at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet og den årlige klimalovrapporteringen til Stortinget legger fram en rapport som viser status for Norges karbonbudsjett hvor både utslippsbaner og tiltaksanalyser fremgår, også innenfor et eventuelt klimasamarbeid med EU om felles oppfyllelse av klimamål.

Forslag nr. 126 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2017 gjøre en vurdering av om Oslo kommunes klimabudsjett kan danne mal for en rapportering om klimakonsekvenser av statsbudsjettet, og en mal for forpliktende sektorvise klimabudsjetter i statsbudsjettet.

Forslag nr. 127 fra Vedum, Trygve Slagsvold på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen om ikke å igangsette slukking av FM-nettet før Stortingets krav om merverdi for lytterne kan dokumenteres oppfylt.

Forslag nr. 128 fra Marthinsen, Marianne på vegne av Arbeiderpartiet


Løst forslag nr. 128 fra Arbeiderpartiet
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]