Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 16 S (2016-2017)

Forslag nr. 24 fra Skjelstad, André N. på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen sikre at der det er tvil om alderen til asylsøkere som hevder å være mindreårige, vil tvilen alltid komme disse til gode, slik at de da vil bli kategorisert som under 18 år.