Løse forslag til saken

Meld. St. 11 (2016-2017), Innst. 251 S (2016-2017)

Forslag nr. 12 fra Pollestad, Geir på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen utrede et felles opplysningskontor som har til formål å ivareta opplysninger om klima, matsvinn, økologi, mat og helse.

Forslag nr. 13 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen opprettholde og trappe opp prosentmålet om økologisk landbruk.

Forslag nr. 14 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fjerne kontrollavgiften for økologisk landbruk.

Forslag nr. 15 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen tilrettelegge for at bønder som ønsker å legge om til økologisk landbruk har mulighet til å gjøre dette gradvis, med mulighet for at deler av driften er konvensjonell underveis.

Forslag nr. 16 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sørge for finansiering av klimainvesteringer i landbruket, herunder klimarådgivning, datafangst på gårdsnivå og arbeid med å finne gode modeller for beregning av klimautslipp.

Forslag nr. 17 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen om å gjøre investeringsstøtta for driftsbygninger betinget av lokal fôrproduksjon og beitetilgang, og gi søknader fra små og mellomstore bruk prioritet.

Forslag nr. 18 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen øke bruken av norske gras- og utmarksressurser ved å øke prisene på korn og kraftfôr, redusere prisnedskrivningstilskuddet for korn og styrke areal- og beitetilskudd i kommende jordbruksoppgjør.

Forslag nr. 19 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen stimulere til økt bruk av beite og utmark ved å gjøre beitetilskuddene progressive slik at utbetalingen er knyttet mer direkte til hvor lenge dyrene er på beite.

Forslag nr. 20 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sørge for at norsk landbruk er verdensledende på dyrevelferd, og tilrettelegge for at høy dyrevelferd markedsføres som en kvalitet ved norske matvarer.

Forslag nr. 21 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen gjøre arktisk landbruk og mat til en merkevare, både med tanke på eksport av nisjeprodukter og som et ledd i utviklingen av Nord-Norge som turistdestinasjon.

Forslag nr. 22 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens regioner for melkekvoter.