Løse forslag til saken

Prop. 105 L (2015-2016), Innst. 80 L (2016-2017), Lovvedtak 16 (2016-2017)

Forslag nr. 5 fra Henriksen, Kari på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen foreta en evaluering av kriminalomsorgen ut fra de mål som er beskrevet i proposisjonen og de alternative modeller for organisering som har vært drøftet, samt en trenivåmodell. Samarbeidende instanser, frivillige organisasjoner, ansatte- og brukerorganisasjoner bør involveres i evalueringen.