Representantforslag om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Lov om kommunal forkjøpsrett som trådte i kraft 29. april 1977 har ingen straffebestemmelser. Lovens § 5 første ledd første punktum bestemmer at

«Overdrager og erverver av leiegård som omfattes av kommunens forkjøpsrett, skal straks gi skriftlig melding til kommunen.»

Brudd på denne bestemmelsen kan gi betydelig økonomisk gevinst for kjøper. Gevinsten kan bli formidabel ved etterfølgende seksjonering og videresalg av seksjoner. I dag er dette inntekt som oppnås som følge av lovstridig handling som ikke straffes. Samtidig blir leieboere, som er uskyldige tredjeparter, påført betydelige tap. Dette kan omfatte både direkte økonomisk tap og tap av bolig.

Slike enkelteksempler har av og til fått offentlig omtale. Nå har Dagens Næringsliv dokumentert en rekke tilfeller der en av landets største boligeiere er kjøper.

Forslagsstiller mener det bør bli straffbart å skaffe seg ulovlige inntekter ved å bryte lov om kommunal forkjøpsrett. Straffebestemmelser bør i alle fall omfatte inndragning, bøter, fengselsstraff og foretaksstraff. Det er naturlig at straffereglene tilpasses forbrytelsenes størrelse og alvorlighetsgrad.

Inndragning bør som en hovedregel omfatte all inntekt som oppnås som følge av brudd på lovens § 5 første ledd første punktum. Bøter og fengselsstraff bør variere ut fra forbrytelsenes størrelse og alvorlighetsgrad. Strengere straff for kriminelle gjengangere er naturlig. Foretaksstraff bør brukes både når det gjelder inndragning og i de tilfeller det ikke er mulig å bevise personlig straffeskyld.

Et lovforslag om strafferegler bør også omfatte overtredelse av loven for øvrig, selv om slike lovbrudd må antas å ha mindre betydning.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utarbeide og legge fram for Stortinget et forslag om å innføre straffebestemmelser i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett.

28. november 2018

Bjørnar Moxnes