Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om å åpne havet for ungdomsfiske hele året

Dette dokument

  • Dokument 8:126 S (2015–2016)
  • Dato: 17.06.2016
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Fiskeriene er en aldrende næring. I 1990 var 40 prosent av fiskerne under 40 år gamle, i dag er tallet 30 prosent. Samtidig er de økonomiske tersklene for å komme inn i næringen høye.

For at fiskeriene skal ha samme, og større, plass i fremtidens næringsutvikling i Norge, er det nødvendig med aktiv rekruttering til næringen. Gjennom ungdomsfiskeordningen kan unge over 12 år få prøve seg i næringen som sommerjobb. Ordningen begrenses gjennom krav til hvilke redskaper som brukes.

Norges kystfiskarlag sendte høsten 2015 brev til Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om å utvide ordningen slik at også andre friperioder kunne brukes til fiske. Ordningen har i dag en begrensning som tilsier at kun sommermånedene er lovlige til slikt fiske, mens perioder som vinterferie, påskeferie og høstferie er utelukket.

På skriftlig spørsmål om hvorfor ordningen begrenses til sommerferien, skriver fiskeriminister Per Sandberg:

«Det er viktig å legge til rette for at ungdom langs kysten kan prøve fiskeryrket. Ungdomsfiskeordningen bidrar positivt til rekrutteringen til næringa og har blitt godt mottatt langs kysten.»

Deretter følger statsråden opp med en lang utgreiing om hvor mange byråkratiske problemer han ser ved å utvide ordningen til å gjelde større deler av året.

Ungdom som tar i et tak og som er klare for å prøve seg i fiskeriene, bør oppmuntres og støttes heller enn å møtes med byråkratiske unnskyldninger og begrensninger som ikke gir mening.

Underveis er det også viktig å evaluere ordningen for å sikre at den bidrar til at ungdom får gode muligheter, for å sikre god sameksistens med yrkesfiskerne og for å sikre at ungdomsfisket er innenfor bærekraftig og fornuftig forvaltning av ressursene.

Forslagsstillerne mener derfor at ungdomsfiskeordningen bør utvides, slik at dette enkle og greie tiltaket for å gi ungdom en sjanse til å prøve seg i næringen gjelder hele året.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen gi ungdom bedre mulighet til å prøve seg i fiskeriene gjennom å utvide ungdomsfiskeordningen til å gjelde hele året.

17. juni 2016