Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens viktighet og tradisjonen tilsier

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Trygdeoppgjøret omhandler inntekten til over 868 513 alderspensjonister, 317 100 uføre og en rekke andre grupper. Trygdeoppgjøret gjennomføres ved at regjeringen har drøftelser med relevante organisasjoner på feltet. Saken har vært lagt frem som egen proposisjon for Stortinget hver vår.

Regjeringen har besluttet at de ikke kommer til å legge årets trygdeoppgjør frem for Stortinget på vanlig måte. Dette begrunnes i at reguleringen av pensjonene er lovforankret, og at regjeringen mener å ha lagt opp til en ny praksis for budsjettering gjennom Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag for 2016.

Tidligere har anslaget på kostnadene vært budsjettert hos Finansdepartementet, under «Tilfeldige utgifter». Fra og med 2016 ble det innført en ordning der anslaget budsjetteres under den budsjettposten der kostnaden kommer til å påløpe. I budsjettforslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet for 2016 er den nye ordningen omtalt, men det er ikke klart beskrevet at trygdeoppgjøret ikke skal fremmes som egen sak.

Heller ikke i budsjettinnstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen, Innst. 15 S (2015‑2016), er det uttalt noe tydelig fra flertallet som tilsier at Stortinget ikke skal få saken til behandling som vanlig. Så langt forslagsstiller kan se er det derfor ingenting som tilsier at regjeringen ikke kan legge oppgjøret frem for Stortinget som egen sak.

Regjeringens handlingsmønster er et klart brudd med en lang tradisjon der Stortinget orienteres om utviklingen i trygden, og der norske pensjonisters trygdeoppgjør får sin rettmessige fulle behandling i Stortinget.

Det er vesentlig at Stortinget orienteres før saken er avsluttet, at Stortinget får formell mulighet til å høre organisasjonene og at resultater og innhold i drøftingene med Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og flere, kommer til Stortinget fra regjeringen.

Forslagsstiller mener Stortinget bør klargjøre overfor regjeringen en tydelig forventning om at tradisjonen med fullgod behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget opprettholdes.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme trygdeoppgjøret for Stortinget slik at saken får en fullverdig behandling.

19. mai 2016