Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen og Marit Arnstad om at Stortingets vedtak om struktur for drifts- og baseorganisasjoner i oljevirksomheten blir fulgt opp

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Norsk oljepolitikk gir stor frihet for oljeselskapene til selv å fastsette mål for sin virksomhet basert på forretningsmessige beslutninger. Alle stortingsmeldinger om petroleumspolitikken har imidlertid understreket at oljevirksomheten skal komme hele landet til gode i form av tilstedeværelse og arbeidsplasser.

Blant annet på denne bakgrunn ble det i Innst. S. nr. 251 (1995–1996) nedfelt en struktur for drifts- og baseorganisasjoner langs hele kysten. Skiftende regjeringer har forholdt seg til denne strukturen. Ved behandling av Plan for utbygging og drift (PUD) for det enkelte felt blir det angitt hvor forsyningsbaser og driftsorganisasjoner skal ligge. Dette brede politiske kompromisset har medført at det er blitt bygget opp livskraftige oljemiljø i mange deler av landet og har bidratt til en nødvendig og viktig legitimitet for den virksomheten som drives på norsk sokkel.

I forbindelse med behandling av Prop. 98 S (2012–2013) Utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet, stadfestes det at forsyningsbase og helikoptertransport vil skje fra Stavanger, mens utbyggingen skal drives fra Trondheim. Det sies i den forbindelse at:

«Dette er den første feltutbygginga og det første feltet som blir drifta fra Trondheim. Ved sida av Stat-oil si verksemd i Trøndelag bidreg det til å styrkje petroleumsaktiviteten i denne landsdelen.»

I Innst. 305 S (2012–2013) sluttet Stortinget seg til dette.

Nå har det blitt kjent at oljeselskapet Det norske planlegger å legge deler av denne driftsorganisasjonen til Stavanger. Dette er ikke i tråd med Stortingets vedtak i saken. Det er derfor nødvendig at regjeringen stadfester overfor selskapet at de tillatelser som er gitt, er gitt under den forutsetning at driftsorganisasjonen i sin helhet legges til Trondheim.

Det er de siste 15 årene behandlet en rekke Plan for utbygging og drift (PUD) hvor det er vedtatt at drift- og baseorganisasjonene skal lokaliseres til bestemte steder i Norge. For Stortinget er det avgjørende at disse vedtakene lojalt blir fulgt opp. For å se om dette er tilfellet bør regjeringen gjennomgå alle PUD fra de ti siste årene slik at dette kan ettergås.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen om at det for videre utvikling av Ivar Aasen-feltet stilles som vilkår at driftsorganisasjonen i sin helhet legges til Trondheim slik som forutsatt i Stortingets vedtak om utbygging.

  • 2. Stortinget ber regjeringen gjennomgå alle Plan for utbygging og drift (PUD) fra de15 siste årene for å forsikre seg om at vedtak om drifts- og baseorganisasjoner blir fulgt opp i tråd med Stortingets intensjoner.

15. mars 2016