Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2020

Dato: 17.11.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [15:24:40]

Referat

 • 1. (119) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen, Kari Kjønaas Kjos, Bård Hoksrud, Helge André Njåstad, Silje Hjemdal, Himanshu Gulati og Morten Ørsal Johansen om en næringsvennlig og fornuftig alkoholpolitikk (Dokument 8:54 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 2. (120) Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer) (Prop. 34 L (2020–2021))

 • 3. (121) Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) (Prop. 36 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes justiskomiteen.

 • 4. (122) Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) (Prop. 35 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5. (123) Riksrevisjonens undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene (Dokument 3:3 (2020–2021))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6. (124) Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall (Meld. St. 8 (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for energi- og miljøkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7. (125) Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020 (Prop. 37 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (126) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om tiltak for å hindre eller begrense etablering i Norge for nye luftfartsselskaper som ikke følger norsk arbeidsrettslig lovgivning (Dokument 8:50 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt forslag 3, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdige. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.