Stortinget - Møte tirsdag den 16. februar 2021

Dato: 16.02.2021
President: Morten Wold

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 15 [15:15:22]

Referat

 • 1. (247) Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7–12, jf. beredskapsloven § 3. Datert 12. februar 2021

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (248) Perspektivmeldingen 2021 (Meld. St. 14 (2020–2021))

 • 3. (249) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om å hindre skattekonkurranse mellom kommuner (Dokument 8:108 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen.

 • 4. (250) Representantforslag fra stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen om å sikre at alle personer som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader (Dokument 8:110 S (2020–2021))

 • 5. (251) Endringer i legemiddelloven og apotekloven (bytte av biologiske legemidler i apotek) (Prop. 84 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6. (252) Etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste (Prop. 85 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7. (253) Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.) (Prop. 81 L (2020–2021))

 • 8. (254) Endringer i utlendingsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak) (Prop. 82 L (2020–2021))

 • 9. (255) Endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.) (Prop. 83 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10. (256) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2019–2020 (Meld. St. 15 (2020–2021))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11. (257) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Bård Hoksrud, Morten Stordalen og Tor André Johnsen om nedskalering av Gartnerløkka og helhetlig samferdselsplanlegging i Kristiansand (Dokument 8:109 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av