Stortinget - Møte tirsdag den 6. november 2018

Dato: 06.11.2018
President: Morten Wold

Formalia

President: Morten Wold

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Christopher Stensaker

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Christopher Stensaker gikk bort 31. juli i år, 73 år gammel. Stensaker var stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag i årene 1997–2005 og representerte Fremskrittspartiet.

I sin første periode på Stortinget var Stensaker medlem av samferdselskomiteen, i den andre var han medlem av utenrikskomiteen. Han var også med i Stortingets delegasjoner til Europaparlamentet og OSSEs parlamentariske forsamling.

Etter at han trådte ut av Stortinget, var Stensaker varamedlem av Den norske Nobelkomite i perioden 2006–2014.

Christopher Stensaker var sønn av byarkitekt Christopher J.R. Stensaker og korrespondent Astrid Wakefield og hadde en bred yrkesbakgrunn.

Han hadde framhaldsskole, militær forskole og flere yrkesrettede skoler og kurs og arbeidet som funksjonær, butikksjef, sjåfør, maskinfører, bygningsarbeider, kjølemontør, kokk, hjelpestuert og fisker – for å nevne noe.

Stensaker var medlem av Sør-Trøndelag fylkesting i perioden 1981–1997, fra 1984 som medlem av fylkesutvalget, og medlem av Trondheim bystyre i perioden 1988–1991.

Han ledet Trondheim Fremskrittsparti og Sør-Trøndelag Fremskrittsparti i to omganger i 1980-årene. Han var også aktiv i en rekke lag og foreninger og la ned en stor innsats som ble satt pris på av mange.

Christopher Stensaker var gjennom sitt virke på mange områder en viktig medarbeider for Fremskrittspartiet både på lokalplan, på fylkesplan og på nasjonalt plan.

Vi lyser fred over Christopher Stensakers minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Torhild Bransdal, Sigbjørn Gjelsvik, Arne Nævra, Ove Trellevik, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Elin Rodum Agdestein, Jon Gunnes og Stein Erik Lauvås, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Nordland fylke, Kari Anne Bøkestad Andreassen, har tatt sete.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Åsmund Aukrust i tiden fra og med 6. november til og med 8. november for å delta som valgobservatør for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ved kongressvalget i USA.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget.

– Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Mani Hussaini, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden.

– Det anses også vedtatt.

Mani Hussaini er til stede og vil ta sete.

Statsråd Jan Tore Sanner overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Freddy André Øvstegård vil fremsette et representantforslag.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Jeg har gleden av å framsette et representantforslag på vegne av representantene Karin Andersen, Sheida Sangtarash og meg selv om rett til meningsfull fritid for all ungdom.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette et representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: På vegne av Rødt kommer jeg med et forslag om å hindre fagforeningsknusing.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten for ordens skyld gjøre representantene oppmerksom på at det blir votering over referat ved slutten av dagens møte.