Stortinget - Møte torsdag den 15. februar 2018

Dato: 15.02.2018
President: Svein Roald Hansen

Formalia

President: Svein Roald Hansen

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Per Espen Stoknes vil framsette et representantforslag.

Per Espen Stoknes (MDG) []: På vegne av representantene Siri Gåsemyr Staalesen, Torstein Tvedt Solberg og meg selv har jeg gleden av å legge fram et forslag om en nasjonal smartbystrategi, ettersom det trengs for å sikre tilstrekkelig offentlig eierskap til felles infrastruktur og byggdata.

Presidenten: Representanten Freddy André Øvstegård vil framsette et representantforslag.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Jeg har gleden av å legge fram et representantforslag på vegne av representantene Nicholas Wilkinson, Gina Barstad, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og meg selv om kompensasjon for lønnsvekst i driftsavtaler i barnevernet.

Presidenten: Representanten Geir Pollestad vil framsette et representantforslag.

Geir Pollestad (Sp) []: På vegner av representanten Trygve Slagsvold Vedum og meg sjølv har eg gleda av å leggja fram eit representantforslag om ikkje å innføra nytt gebyr for skifteattest, det såkalla dødsgebyret.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil framsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil på vegner av Per Olaf Lundteigen og meg sjølv fremja eit representantforslag om å endra regelverk og praksis for bruk av sluttavtalar og retrettstillingar for leiarar i helseføretaka.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.