Stortinget - Møte torsdag den 2. februar 2017

Dato: 02.02.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [10:02:28]

    Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2015 (Innst. 106 S (2016–2017), jf. Meld. St. 4 (2016–2017))

  • Sak nr. 2 [11:01:02]

    Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv. (Innst. 160 L (2016–2017), jf. Prop. 18 L (2016–2017))

  • Voteringer

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.14.