Stortinget - Møte onsdag den 2. desember 2015 kl. 10

Dato: 02.12.2015

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 7

Presidenten: Dette spørsmålet er reist av representanten Else-May Botten til næringsministeren, men tas opp av representanten Odd Omland.

Odd Omland (A) [12:16:42]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til næringsministeren:

«I Dagsavisen 26. november 2015 kan vi lese om intern alarm i Innovasjon Norge på grunn av høye lederlønninger. Ifølge avisen tjener 136 ansatte mer enn 800 000 kr, og denne utviklingen har eskalert det siste året. 38 ansatte tjener nå mer enn 1 mill. kr. Dette skjer samtidig med at regjeringen har kuttet i bevilgningen til selskapet for å spare kostnader.

Kan statsråden forsvare det som ser ut til å være en lønnsgalopp i ledelsen i Innovasjon Norge, samtidig som selskapet nedbemanner kraftig?»

Statsråd Monica Mæland [12:17:26]: Innovasjon Norge er et særlovselskap hvor staten eier 51 pst.

Selskaper hvor staten har en eierandel, er veldig ulike når det gjelder både størrelse, bransje og virksomhetsområde, og hva som er konkurransedyktig godtgjørelsesnivå, vil variere mellom selskapene. Innovasjon Norge har redegjort overfor departementet at selskapet forholder seg til statens forventninger til lederlønn. Selskapet rapporterte i fjor om tilnærmet nullvekst i lønn, og at lønnsforskjellene i selskapet er blitt mindre. De opplysningene selskapet har gitt om årets lønnsoppgjør, tyder heller ikke på en lønnsgalopp, slik representanten Botten beskriver det i sitt spørsmål.

Innovasjon Norge redegjør for lønnsforholdene i selskapets årsrapportering. Vi vil kunne gå grundig inn i dette og gjøre en vurdering av dette når vi mottar rapporten for året som snart er omme. Som eier er jeg opptatt av at det legges vekt på moderasjon. Det følges opp i dialogen med selskapet, og jeg har tillit til at styret i Innovasjon Norge følger dette opp.

Omstillinger og omorganiseringer er utfordrende både for de ansatte og for ledelsen i selskapet. Og blant dem som er blitt berørt av nedbemanninger, vil det for mange være en tid med stor usikkerhet og uro. Samtidig er det slik at det offentlige virkemiddelapparatet må fornye seg. For Innovasjon Norge er dette viktig for å kunne møte krav og forventninger fra kundene og fylle den rollen de er blitt gitt av Stortinget.

Jeg tror ikke det vil være en god oppfølging av selskapet dersom jeg konkluderer på bakgrunn av oppslagene i Dagsavisen. Under behandlingen av 20l5-budsjettet merket et flertall i næringskomiteen seg at det ville bli behov for organisasjonsmessige tilpasninger. Jeg mener det er viktig at vi er ryddige og holder på arbeidsdelingen mellom eier og styre. Organisering og lønnsfastsettelse er styrets ansvar. Jeg vil gjøre nærmere vurderinger av dette når Innovasjon Norge leverer sin rapport for 2015. Her vil vi også se på omorganiseringen av selskapet.

Odd Omland (A) [12:19:37]: Jeg takker for svaret.

Jeg forstår det slik at dialogen mellom selskapet og statsråden må gå på det med nivå, men i fjorårets budsjett var det likevel slik at Stortinget kuttet 35 mill. kr i basisbevilgninger til Innovasjon Norge. Utviklingen viser, med referanse til Dagsavisen og Innovasjon Norge selv, en økning i antall topplederstillinger. Når det blir flere og flere toppledere, hvordan kan statsråden forsvare det, ut fra at det kuttes i Innovasjon Norges basisbevilgninger?

Statsråd Monica Mæland [12:20:20]: Det er slik at omorganiseringen og lønnsfastsettelsen vil framkomme av årsrapporten for inneværende år. Den skal vi gå grundig inn i.

Innovasjon Norge var i fjor ti år. Det er et selskap med over 20 eiere, som mottar over 40 tildelingsbrev, som har 22 hjemmekontorer, 35 utekontorer og til sammen 16 styrer. Det var grunnlag for en grundig gjennomgang av organisasjonen, og vi har vært opptatt av at Innovasjon Norge, på samme måte som næringslivet for øvrig, hele tiden må effektivisere og forbedre seg. De opplyser for øvrig at de har gått fra seks til elleve toppledere, men at de neste år vil ha en reduksjon: fra 69 ledere i organisasjonen til 43.

Odd Omland (A) [12:21:10]: Takk igjen for svaret.

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at Innovasjon Norge har lokal tilstedeværelse rundt om i hele landet, og mye penger vil gå med når det nå utvides med antall toppledere. Nå sier statsråden at antallet mellomledere vil gå ned over tid, men så er det jo slik at disse mellomlederne i hovedsak sitter ute i distriktene, og toppledergruppen sitter sentralt i Oslo. Sett i lys av det: Hvordan vil nedskjæringene slå ut i distriktene, og hvordan blir distriktene ivaretatt?

Statsråd Monica Mæland [12:21:50]: Innovasjon Norge skal være der kundene er, og det er i hele Norge. Det er også lovfestet gjennom særloven som Innovasjon Norge opererer under. Innovasjon Norge skal være til stede i hele landet, og jeg er opptatt av at de organiserer seg på en slik måte at de tilbyr kundene de beste tjenestene. Da er det viktigere med en effektiv organisasjon enn et system som sitter fast år etter år. De redegjør altså for at de skal gå fra 69 til 43 ledere neste år. Jeg synes det høres ut som et fornuftig antall. Men dette kommer styret til å kunne redegjøre mer for når året er omme.