Stortinget - Møte onsdag den 2. desember 2015 kl. 10

Dato: 02.12.2015

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 6

Karin Andersen (SV) [12:08:58]: Mitt spørsmål er følgende:

«Hvordan tenker regjeringen å styrke kommunenes evne til å realisere klimakutt og til å tilpasse seg klimaendringene?»

Statsråd Tine Sundtoft [12:09:16]: Kommunene har en viktig rolle både når det gjelder å bidra til utslippskutt og for å tilpasse seg klimaendringene. Derfor ønsker denne regjeringen å samarbeide med kommunene om nettopp dette.

Den ene delen av samarbeidet handler om økonomiske tiltak. Det finnes flere ordninger som kommunene kan benytte seg av for å realisere klimatiltak i dag, f.eks. gjennom Enova. Kommunene har pekt på at de ikke har statistikk som viser klimagassutslippene i kommunene. Derfor har denne regjeringen i 2016-budsjettet foreslått å etablere ny kommunestatistikk. I budsjettforliket er det også blitt enighet om å etablere en belønningsordning for klimatiltak i kommunene. Det er altså på denne siden av den politiske midtstreken at det kommer konkrete tiltak for kommunal klimainnsats.

Den andre delen av samarbeidet med kommunene handler om bruk av andre virkemidler enn penger. For første gang på mange år oppdaterte regjeringen de statlige planretningslinjene for areal- og transportplanlegging i kommunene. Her ble klima vektlagt, bl.a. ble målet om at trafikkveksten skal tas med sykkel, kollektiv og gange, tatt inn i retningslinjene. Nå arbeides det med å utvikle en statlig planretningslinje for klimatilpasning, der intensjonen er at det legges større vekt på klimatilpasning i areal- og samfunnsplanleggingen. I 2014 oppretter vi et lovutvalg som skal gå gjennom regelverket knyttet til overvann. Utvalget leverer sin innstilling senere i dag. Vi har også styrket tilskuddsordningen for klimatilpasning i kommunene.

Vi har en god dialog med KS om arbeidet med både utslippskutt i kommunene og arbeidet med klimatilpasning. I tillegg har lokalpolitiske prioriteringer mye å si for klimaarbeidet. Det forrige byrådet i Oslo har f.eks. lagt ned en enorm innsats for å gjøre kollektivtrafikken bedre. Det er mye positivt som skjer i landets kommuner, og jeg gleder meg til å følge med på fortsettelsen.

Karin Andersen (SV) [12:11:51]: I forbindelse med de tre siste budsjettene har jeg spurt regjeringen ved kommunalministeren om de i det hele tatt har lagt inn noen ressurser til kommunesektoren for å håndtere behovet for klimagassreduksjon, som KS sjøl i egne rapporter har estimert til å være 1,3 millioner tonn. Det er ganske mye. Svaret fra regjeringen har vært nei, det er ikke lagt inn noen penger til dette eller til klimatilpasninger, som kommunesektoren har skrikende behov for.

I budsjettforlik med Venstre og Kristelig Folkeparti er det riktig at det har kommet inn noen tiltak også nå, som er gledelig, for de er helt i tråd med det SV har foreslått de to siste årene, nemlig å få en egen tilskudds- eller belønningsordning for kommunale klimatiltak. Da er spørsmålet slik: Vil regjeringen følge dette opp og lage en målsetting for klimagassreduksjon knyttet til disse tilskuddsmidlene, slik at man når målet som er realiserbart i kommunene?

Statsråd Tine Sundtoft [12:13:00]: Nå sitter det 190 land og forhandler i Paris. Hva vi blir enige om i Paris, er avgjørende. Regjeringen foreslo og har fått Stortinget med på våre egne 2030-mål, mye av det vi må redusere innenfor transport.

Vi vet at kommunene har en veldig viktig rolle for at vi skal klare å nå både våre 2020-, 2030- og 2050-mål. Derfor er vi opptatt av et nært samarbeid med KS. KS har sagt at det var viktig å få på plass statistikk, slik at kommunene selv kan følge med på hvordan de reduserer klimagassene. Det har vi nå foreslått i 2016-budsjettet, og også gjort rede for den nye belønningsordningen. Men det aller viktigste er jo hvordan kommunene planlegger for den omstillingen vi skal igjennom. Her har denne regjeringen kommet med nye statlige planretningslinjer.

Karin Andersen (SV) [12:14:07]: Hva som skjer i Paris, vil også kunne påvirkes ganske kraftig av at rike land som Norge gjør sin del av oppgaven hjemme, og viser at det er mulig.

Det er bra med statistikk og fakta – det må til hvis kommunene skal kunne gjøre denne jobben. Men de må også, slik som det står i NOU-en fra 2010 om klimatilpassing, ha nødvendig plankapasitet og kompetanse for å kunne gjennomføre dette, både når det gjelder klimatilpassinger, og når det gjelder klimagassreduksjoner. Derfor foreslo det utvalget en øremerket ordning til slik plankapasitet.

Det er også nødvendig å få på plass krav om kompetanse i hver kommune hvis de skal kunne gjennomføre de nødvendige klimagassreduksjonene og klimatilpassingene. Vil regjeringen støtte et krav om at kommunesektoren må ha kompetanse som kan nyttiggjøre seg disse tilskuddsordningene på en riktig og planmessig god måte?

Statsråd Tine Sundtoft [12:15:17]: Representanten Andersen og jeg er i hvert fall helt enige om at kommunene har en veldig viktig rolle å spille i arbeidet med å redusere utslippene, samt å tilpasse oss det vi allerede ser av klimaendringer.

Denne regjeringen ønsker ikke øremerking til kommunene i dette arbeidet. Jeg stoler på at kommunene selv nå jobber både med å kutte utslipp og med å tilpasse seg klimaendringer. Nå får de – som de har bedt om – en bedre statistikk, slik at de kan følge med på og se resultatene av det arbeidet som gjøres, og også en ny belønningsordning.

Så er det viktig at det tenkes inn i all politikkutvikling, også lokalt, at klima må inn i planleggingen. Vi må planlegge våre kommuner og byer på en slik måte at vi reduserer transportbehovene. Det er vi er nødt til hvis vi skal klare å nå våre ambisiøse mål for 2030.