Stortinget - Møte tirsdag den 13. januar 2015 kl. 10

Dato: 13.01.2015

Referatsaker

Sak nr. 5 [12:27:45]

Referat

 • 1.(141)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i straffeloven 1902 (forvaring) (Lovvedtak 21 (2014–2015))

  • 2. lov om endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt) (Lovvedtak 15 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 9. januar 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(142)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om at kjøp av klimakvoter i utviklingsland ikke lenger skal brukes i det norske klimaregnskapet som erstatning for å kutte utslipp i Norge (Dokument 8:49 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(143)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Michael Tetzschner, Helge André Njåstad, Kenneth Svendsen, Geir S. Toskedal og André N. Skjelstad om endring i valgloven. Beslutningen om valg skal holdes over én eller to dager skal kunne treffes av bystyre/kommunestyre som alminnelig flertallsvedtak (Dokument 8:50 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.