Stortinget - Møte tirsdag den 6. januar 2015 kl. 13

Dato: 06.01.2015

Formalia

Presidenten: Før vi går videre, vil presidenten benytte anledningen til å ønske alle representantene et riktig godt nytt år, og hun håper at alle har hatt en velfortjent og trivelig juleferie.

Representantene Marianne Aasen, Anne Tingelstad Wøien, Mazyar Keshvari, Geir S. Toskedal, Eva Kristin Hansen, Per Sandberg, Karianne O. Tung, Svein Roald Hansen og Irene Johansen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Aust-Agder fylke: Terje Østebø Eikin

For Nordland fylke: Tone-Helen Toften

For Rogaland fylke: Kari Raustein

For Troms fylke: Kristian Støback Wilhelmsen

Statsråd Ine M. Eriksen Søreide overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Abid Q. Raja vil framsette et representantforslag.

Abid Q. Raja (V) [13:02:38]: Jeg har på vegne av representantene Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Terje Breivik, Iselin Nybø, Ketil Kjenseth og meg selv æren av å framsette representantforslag om økt kapasitet og frekvens i lokaltogtrafikken.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.