Stortinget - Stortingets sammentreden onsdag den 1. oktober 2014

Dato: 01.10.2014

Formalia

STORTINGETS SAMMENTREDEN

År 2014 onsdag den 1. oktober kl. 13 trådte Norges 159. storting sammen i stortingsbygningen i Oslo.

Første representant for Aust-Agder fylke, Freddy de Ruiter, tok ordet og uttalte:

Jeg vil anmode det forrige stortings president, Olemic Thommessen, om midlertidig å lede Stortingets forhandlinger.

Olemic Thommessen (H) (fra salen): Hvis ingen har noe å innvende, vil jeg etterkomme anmodningen.

Olemic Thommessen inntok så presidentplassen.

Presidenten: Fungerende president vil anmode sekretæren for det forrige storting, Jette F. Christensen, om midlertidig å fungere som sekretær.

Det ble deretter foretatt navneopprop.

Følgende representanter hadde forfall: Kjell Ingolf Ropstad, Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen, Rigmor Aasrud, Marianne Marthinsen, Hans Olav Syversen, Christian Tynning Bjørnø, Øyvind Korsberg, Trond Giske, Svein Roald Hansen og Ingjerd Schou.

Følgende representant var fraværende: Irene Johansen.

Fra de øvrige fraværende representantene forelå det permisjonssøknader (se nedenfor).

Presidenten: Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden, med de endringer som ble vedtatt 12. november 2013, blir gjort gjeldende. – Det anses vedtatt.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • – fra representanten Jens Stoltenberg, som trådte ut av Stortinget i tiden fra og med 16. juni til og med 30. september, foreligger søknad om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med utløpet av sesjonen for å tiltre stilling som NATOs generalsekretær

 • – fra representantene Frank Bakke-Jensen, Fredric Holen Bjørdal, Rigmor Andersen Eide, Ingrid Heggø, Bente Stein Mathisen og Ib Thomsen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 17. oktober, alle for å delta i De forente nasjoners 69. ordinære generalforsamling i New York

 • – fra representanten Bengt Morten Wenstøb om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 7. november for å delta i sjefskurs ved Forsvarets høgskole

 • – fra representantene Lise Christoffersen, Tore Hagebakken, Frank J. Jenssen og Kristin Ørmen Johnsen om permisjon i dagene 1. og 2. oktober, og fra representantene Ingebjørg Amanda Godskesen og Morten Wold om permisjon onsdag 1. oktober, alle for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings 2014-sesjon, 4. del, i Strasbourg

 • – fra representantene Sverre Myrli og Jan Arild Ellingsen om permisjon i dagene 1. og 2. oktober, begge for å delta i møte i NATOs parlamentariske forsamling i Catania i Italia

 • – fra representanten Karianne O. Tung om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 21. desember

 • – fra representanten Jørund Rytman om omsorgspermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 14. oktober

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Buskerud fylke, Laila Gustavsen, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Lise Christoffersens permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

 • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  For Aust-Agder fylke: Lene Langemyr 1. oktober

  For Akershus fylke: Are Helseth 1. og 2. oktober og Thore Vestby og Anette C. Elseth, begge 1.–16. oktober

  For Buskerud fylke: Niclas Tokerud, Christopher Wand og Tone Heimdal Brataas, alle 1. og 2. oktober, og Lavrans Kierulf 1. oktober

  For Finnmark fylke: Laila Davidsen 1.–16. oktober

  For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve og Steinar Reiten, begge 1.–16. oktober

  For Nordland fylke: Dagfinn Henrik Olsen 1. og 2. oktober

  For Oppland fylke: Kjersti Stenseng 1. og 2. oktober

  For Oslo: Truls Wickholm 1. oktober–30. september 2015

  For Sogn og Fjordane fylke: Tor Bremer 1.–16. oktober

  For Sør-Trøndelag fylke: Torhild Aarbergsbotten 1. og 2. oktober og Audun Otterstad 1. oktober–18. desember

  For Østfold fylke: Tone Damsleth 1. oktober–6. november

Presidenten: Lene Langemyr, Are Helseth, Thore Vestby, Anette C. Elseth, Niclas Tokerud, Christopher Wand, Tone Heimdal Brataas, Lavrans Kierulf, Laila Davidsen, Tove-Lise Torve, Steinar Reiten, Dagfinn Henrik Olsen, Kjersti Stenseng, Truls Wickholm, Tor Bremer, Torhild Aarbergsbotten, Audun Otterstad og Tone Damsleth er til stede og vil ta sete.

Valg av presidenter og sekretærer

Presidenten: Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer. Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd.

Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler.

Fungerende president ber om forslag på Stortingets president.

Trond Helleland (H): Jeg foreslår Olemic Thommessen.

Presidenten: Olemic Thommessen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets første visepresident.

Jonas Gahr Støre (A): Jeg har den ære å foreslå Marit Nybakk.

Presidenten: Marit Nybakk er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets andre visepresident.

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg har den glede å foreslå Kenneth Svendsen.

Presidenten: Kenneth Svendsen er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Harald T. Nesvik ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident.

Jonas Gahr Støre (A): Jeg har æren av å foreslå Svein Roald Hansen.

Presidenten: Svein Roald Hansen er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident.

Trond Helleland (H): Jeg har gleden av å foreslå Ingjerd Schou.

Presidenten: Ingjerd Schou er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets femte visepresident.

Knut Arild Hareide (KrF): Eg har gleda av å foreslå Line Henriette Hjemdal.

Presidenten: Line Henriette Hjemdal er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Knut Arild Hareide ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær.

Jonas Gahr Støre (A): Jeg har den ære å foreslå Jette F. Christensen.

Presidenten: Jette F. Christensen er foreslått valgt til Stortingets sekretær. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på visesekretær.

Trond Helleland (H): Jeg har gleden av å foreslå Sylvi Graham.

Presidenten: Sylvi Graham er foreslått som visesekretær. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Norges 159. storting erklæres herved som lovlig konstituert.

Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt.

Tidspunktet vil bli kunngjort senere.

Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt.

Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på syv representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning og anser også denne bemyndigelse for gitt.

Som deputasjon oppnevnes representantene Hans Andreas Limi, leder, Henrik Asheim, Abid Q. Raja, Nils Aage Jegstad, Gunvor Eldegard, Mette Tønder og Hårek Elvenes.

I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo Domkirke onsdag 1. oktober kl. 17.

Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er dermed hevet.